El motiu principal:
Entre una població amb les seues cultures i el medi ambient al qual pertanyen sempre es dóna una relació de mútua influència. L'existència d’aigua al medi ambient que envolta una població és fonamental.
Cal recordar que els rius configuren el medi en dos grans vessants: l’ecològic (cicle de l'aigua, reguladors del clima, hàbitat d'animals, producció d'energia...) i el social (ubicació de les ciutats, regadiu i terra fèrtil, escampament...).
Estudis històrics indiquen que tant l'emplaçament de Quart de Poblet com el seu desenvolupament posterior està determinat pel riu. Si volem conéixer-nos millor haurem de conéixer el nostre riu.
El segon motiu: El nom del nostre institut "Riu Túria" és en honor al riu i en el seu llit està ubicat.
Es tracta de realitzar un estudi d’algunes característiques del riu Túria, del que ha sigut i encara suposa per a la població que l'envolta. En aquesta web plasmarem tots els aspectes analitzats.
El treball es realitzarà fonamentalment en equips encara que també hi ha lloc a les aportacions individuals.

Dividirem l'estudi en 4 temes o vessants:
1.- El corrent d'aigua.
2.- El medi natural.
3.- L'entorn social.
4.- A propòsit del riu.
Els equips.

EL TREBALL
La majoria d'activitats a realitzar són tasques complexes.
L'alumne o alumna rebrà una guia, projecte o fitxa en paper on clarament tindrà indicat l'objectiu de l'activitat i els passos fonamentals a realitzar.

L'esquema d'un treball tipus és el següent:
   1.- Introducció de la tasca.
   2.- Objectiu a aconseguir.
   3.- Reflexió sobre els coneixements previs.
   4.- Reflexió sobre els coneixements que es treballaran.
   5.- Recerca d'informació i/o investigació.
   6.- Conclusions
   7.- Connexió amb la realitat i possibles actuacions.
   8.- Producció-exposició
   9.- Avaluació-autoavaluació.
ELS TEMES
1.- El corrent d'aigua.
Aproximació a l’estudi de l’element fonamental per a la vida des de diferents punts de vista: matemàtic, biològic, etc. que ens aportarà dades per a l’anàlisi de les condicions actuals del riu.
2.- El medi natural.
El riu Túria és un ecosistema fluvial, és el medi natural més pròxim al nostre centre. Realitzarem un estudi dels elements naturals que el composen.
3.- L'entorn social.
El riu també forma part de la nostra societat. Hi trobem diferents manifestacions de l’acció humana que seran objecte del nostre estudi.
4.- A propòsit del riu.
El riu també és font de gaudi, d’esbarjo. En “A propòsit del riu” replegarem diferents aportacions sobre el que ha significat i significa el riu Túria per a tots nosaltres.
Des de les diferents assignatures l'alumnat rebrà unes instruccions o un quadern didàctic on es proposen les tasques a realitzar. Els alumnes hauran de desenvolupar-les en equip o individualment i aportar el seu treball i conclusions per a completar la web.
De totes les activitats realitzades s'elaborarà un vocabulari específic i les definicions seran redactades i corregides pels propis alumnes.
Encara que el títol de l'apartat és Produccions Encara que el títol de l'apartat és Produccions cal aclarir que s’hi 'arrepleguen dos tipus de treball realitzats pels alumnes:

1.- Els fulls de treball.
Síntesi del procés seguit i organització interna de l'equip (si cal).

2.- Produccions.
Conclusions a què s'ha arribat exposades de forma que les puga entendre una persona que no ha desenvolupat la tasca
FULLS DE TREBALL
Els fulls de treball són una activitat de reflexió de les tasques realitzades. Amb la realització del full de treball es fa un repàs de tot el procés:

- ha de reflectir el repartiment de tasques i rols dins dels equips,
- s'han d'extraure dels punts més importants de la tasca,
- s'ha de redactar perquè tots puguem entendre en què ha consistit realment el treball,
- ha de contindre les conclusions a què s'ha arribat i, per últim,
- ha de comptar amb una autoavaluació de la tasca.
PRODUCCIONS
La producció és realment l'objectiu de la tasca. Una vegada realitzat el treball d'investigació, cal presentar-lo: eixa presentació serà la producció. Als quaderns didàctics estaran les indicacions de com ha de ser la presentació.